Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
  • OBJAVLJENO: 05.10.2020.
Press konferencija ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose
U skupštinsku proceduru upućen Nacrt Zakona o izvršenju sankcija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

Na 67. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je Nacrt Zakona o izvršenju sankcija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde te ga uputila u skupštinsku proceduru.

Tim povodom, ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose Nataša Danojlić upriličila je danas press konferenciju na kojoj je govorila o razlozima za pokretanje procedure za donošenje novog zakona s obzirom da je postojeći zakon donesen 2001. godine.

Prema riječima ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose Nataše Danojlić, razlog za pokretanje procedure u vezi donošenja Zakona o izvršenju sankcija BPK Goražde jeste usklađivanje sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u kojem su utvrđena posebna pravila postupanja prema djeci koja su u sukobu sa zakonom, mlađim punoljetnim osobama i djeci koja su žrtve ili svjedoci prema kojima su dužni postupati sudovi, tužilaštva, ovlaštene službene osobe, organi starateljstva, porodice, škole te sve institucije na svim nivoima društvene zajednice.

„S obzirom da je prilikom izrade nacrta uočeno da je potrebno izmijeniti više od polovine postojećeg zakona iz 2001.godine, pristupilo se izradi novog zakonskog rješenja, a što je definisano i planom rada Vlade, resornog ministarstva i Skupštine BPK Goražde za 2020.godinu. Naime, utvrđena je obaveza usklađivanja odredbi Krivičnog zakona, Zakona o krivičnom postupku, Zakona o prekršajima i odredbe drugih propisa iz oblasti zaštite prava djece i maloljetnika sa istim, čemu podliježe i kantonalni zakon. Između ostalog, njegovim odredbama uređuju se i pitanja izvršenja sankcija i drugih mjera koje se odnose na izvršenje novčanih kazni, rada za opšte dobro na slobodi, mjere sigurnosti, odgojne mjere izrečene maloljetnim osuđenim licima te zaštitne mjere. Nacrtom je predviđen način na koji će organi postupati u slučaju provođenja odluka o  izvršenju  sankcija i mjera ili ograničavanja prava“-ističe ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde Nataša Danojlić.

U nacrtu Zakona predviđeno je najmanje jedanput godišnje podnošenje izvještaja o izvršenju sankcija Skupštini BPK Goražde koji se podnosi putem resornog ministarstva, u skladu sa metodologijom i pravilnikom koji utvrđuje ministarstvo.

Ovom prilikom, ministrica Danojlić govorila je i o aktivnostima u vezi uspostave registra uposlenih i imenovanih lica u BPK Goražde čiji podaci su prikupljeni još početkom ove godine. Nosilac aktivnosti za realizaciju ovog projekta je Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose, u saradnji sa Ministarstvom za finansije BPK Goražde. Realizacija ovog projekta trebala  je biti završena do mjeseca jula 2020.godine,  ali zbog situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19 aktivnosti su bile usporene. te je za očekivati da biti okončane do kraja mjeseca, istaknuto je na press konferenciji.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.