Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
U Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde upriličena press konferencija
U skupštinsku proceduru po prvi put upućen nacrt Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti BPK Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na prethodnoj sjednici utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila nacrt Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti BPK Goražde i nacrt Zakona o radno -pravnom statusu članova Vlade BPK Goražde.

Radi se o novim zakonskim rješenjima koje je trebalo donijeti davno, a koja su urađena u skladu sa Zakonom o plaćama i nakanadama zaposlenih u organima vlasti FBiH, čije odredbe obavezuju naš kanton da u njih ugradi sve ono što je bilo do sada regulisano podzakonskim aktima- na današnjoj press konferenciji kazala je ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde Nataša Danojlić.

„Ono što je bitno naglasiti jeste da reforma javne uprave zahtijeva da se donesu zakoni kojim će se regulisati plate, koeficijenti i naknade i sve ono što je do sada bilo uokvireno podzakonskim aktima. Takođe, u izvještaju revizora stoji preporuka gdje je naloženo da mi moramo u skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH donijeti Zakon o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti kantona te platne razrede i koeficijente za radna mjesta uskladiti sa odredbama istog. U Programu rada Skupštine, takođe, je predviđeno donošenje ova dva zakona“-riječi su ministrice Danojlić.

Ovim zakonom regulisat će se plaće i naknade izabranih zvaničnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršen vlasti kantona, imenovanih lica, rukovodilaca samostalnih upravnih organizacija koje se nalaze u sastavu organa državne službe, rukovodioce stručnih i drugih službi koje osniva Vlada BPK Goražde, sekretara Vlade i Skupštine BPK Goražde, pravobranioca, zamjenika pravobranioca kantona kao i plaće i naknade državnih službenika i namještenika.

„Predloženi nacrt Zakona o plaćama i naknadama zaposlenih u organima vlasti BPK Goražde po pitanju odredbi poštuje sve odredbe Zakona o plaćama na federalnom nivou, a ono što moram da naglasim, mi kao Kanton nismo bili u mogućnosti ispoštovati koeficijente koji su navedeni u federalnom zakonu. Prvo što bi to bio udar na naš budžet i dovelo bi do makroekonomske nestabilnosti samog budžeta kantona, i ovaj nacrt je ustvari jedini prihvatljiv i moguće ga je primjeniti u našoj situaciji.Da bi se primjenili koeficijenti koji su definisani u Federalnom zakonu potrebno je povećanje budžeta u iznosu blizu milion maraka. Ovaj zakon ne predlaže samo resorno Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose, već i Ministarstvo za finansije“-istaknula je ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde Nataša Danojlić.

Kada je riječ o nacrtu Zakona o radno- pravnom statusu članova Vlade BPK Goražde, i u njemu je definisano sve ono što je do sada bilo definisano podzakonskim aktima, i direktno je vezan za Zakon o plaćama i nakandama zaposlenih u organima vlasti BPK Goražde.

Ova dva nacrta bit će razmatrana na sjednici Skupštine BPK Goražde koja je zakazana za 24. decembar 2019.godine.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.