Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Nadležnosti

Kantonalno ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose vrši :

 • upravne i druge stručne poslove koji se odnose na organizovanje, kadrove i uvjete za rad kantonalnih pravosudnih organa, sudova za prekršaje, institucija za izvršenje sankcija,
 • nadzor nad radom pravosudne uprave,
 • stručne poslove u vezi amnestije i pomilovanja osuđenih lica za djela utvrđena Kantonalnim zakonom,
 • sistem uprave u Kantonu,
 • organizacija i način rada organa uprave,
 • upravni postupak i kancelarijsko poslovanje,
 • unapređenje rada u organizaciji organa uprave,
 • organizovanje stručnog obrazovanja i usavršavanja službenika u kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave,
 • udruživanje u političke organizacije i udruženja građana,
 • pripremanje nacrta zakona i drugih propisa kojima se uređuje sistem uprave,
 • uslovi rada i primanja rukovodilaca organa, rukovodećih službenika i ostalih službenika,
 • davanja saglasnosti o izradi i upotrebi pečata,
 • inspekcijski nadzor iz nadležnosti Ministarstva,
 • predlaganje i provođenje politike zapošljavanja na području Kantona,
 • regulisanja uvjeta zaštite na radu,
 • radne odnose i prava iz radnih odnosa,
 • međunarodne konvencije u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine,
 • ugovori i bilateralni ugovori i sporazumi iz oblasti rada i zapošljavanja,
 • vršenje i drugih poslova i zadataka
webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.