Kontakt | Premijer | Budžet | Zakoni | Linkovi
Osam mjeseci rada Zavoda za besplatnu pravnu pomoć BPK-a Goražde

IMG_3322

Zavod za besplatnu pravnu pomoć Bosansko-podrinjskog kantona Goražde otvoren je početkom aprila ove godine, čime je osigurano da građani lošijeg imovinskog stanja dobiju adekvatnu zaštitu svojih prava pred nadležnim institucijama, ostvare jednak pristup pravdi i efikasnu zaštitu svojih ljudskih prava.

Osam mjeseci rada Zavoda za besplatnu pravnu pomoć bio je povod današnje press konferencije koju je održao direktor Zavoda Muris Tatarin.

– Iako je Zavod zvanično počeo s radom u aprilu ove godine, rad sa strankama nije počeo odmah zbog toga što je bilo potrebno instalirati elektronske baze podataka, izvršiti usklađivanje obrazaca za ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć, te izvršiti ostale pripremne radnje potrebne za nesmetan rad Zavoda. Ipak, možemo biti zadovoljni radom Zavoda koji je u ovom periodu zaprimio oko stotinu zahtjeva za koje su donesena rješenja o odobravanju besplatne pravne pomoći. Moram istaknuti i da su građani sa velikim oduševljenjem primili rad Zavoda, pogotovo ako znamo da veliki broj njih nema dovoljno materijalnih sredstava za život i nije u mogućnosti platiti kvalitetnu pravu zaštitu – kazao je on.

Kriteriji za ostvarivanje ovog prava regulisani su Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći BPK-a Goražde, a ta prava obuhvataju informacije o pravima i obavezama građana, pravne savjete, pomoć pri sastavljanju pismena, pravnu pomoć u postupcima mirnog rješavanja spora i sačinjavanju apelacija, te pravo zastupanja pred sudovima i organima uprave.

Korisnici koji mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć svrstani su u dvije grupe.

U prvu grupu spadaju korisnici koji pravo ostvaruju na osnovu statusa, a to su: dijete bez roditeljskog staranja, lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost, duševeno oboljelo lice smješteno u zdravstvenu ustanovu, žrtva nasilja u porodici za vrijeme dok je smještena u sigurnu kuću, korisnik stalne novčane pomoći i uživalac najniže penzije pod uslovom da nema drugih članova porodičnog domaćinstva koji ostvaruju dodatna primanja.

U drugoj grupi nalaze se lica lošijeg imovinskog stanja čija mjesečna primanja po članu domaćinstva ne prelaze 35% prosječne isplaćene mjesečne neto plaće u FBiH u prethodnoj kalendarskoj godini i koja ne posjeduju nekretnine ili drugu imovinu iz koje mogu podmiriti troškove postupka.

– Postupak ostvarivanja besplatne pravne pomoći nije komplikovan. Lice koje ima određeni pravni problem treba da dođe u prostorije Zavoda koje se nalaze u ul. Ferida Dizdarevića bb, zgrada „Titanik“. Potrebno je da lice podnese zahtjev za pružanje besplatne pravne pomoći i priloži dokaze o ispunjavanju uslova propisanih zakonom, nakon čega direktor provodi upravni postupak i donosi rješenje o odobravanju besplatne pravne pomoć ili rješenje o neudovoljavanju zahtjevu, ukoliko lice ne ispunjava zakonom propisane uslove – kazao je direktor Muris Tatarin.

On je istakao i da besplatna pravna pomoć nije jedina korist koju će građani moći ostvariti u ovom Zavodu.

– Otvaranjem Zavoda za besplatnu pravnu pomoć stvoreni su uslovi da se, osim pružanja pomoći licima lošeg imovinskog stanja, može pomoći i mladim pravnicima koji nemaju radno iskustvo. Ovo je prilika da oni koji imaju želju da ostvare radno iskustvo dobiju šansu da se dokažu, a samim tim i pomognu našim građanima – poručio je Tatarin.

Stvaranje pretpostavki za početak rada Zavoda bio je jedan od ključnih ciljeva Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose definisan Strategijom pravosuđa i Programom razvoja BPK-a Goražde do 2014. godine.

– Nakon svih pripremnih radnji, danas imamo osigurano funkcionisanje besplatne pravne pomoći u punom kapacitetu. Za očekivati je da će uposleni u Zavodu odgovoriti svom pozivu, a mi ćemo pratiti njihov rad i gdje god bude trebalo, poboljšati kvalitet kako bi se odgovorilo zahtjevima ovog posla – istakao je predstavnik Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose Emir Oković.

IMG_3327

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.